ลงทะเบียน คำแนะนำ เข้าสู่ระบบ
หากท่านมีข้อสงสัยหรือพบปัญหา โปรดติดต่อคุณลลิดา เจริญวรรณยิ่ง หรือ คุณจักรี คงคาสวัสดิ์
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร 02-590-1385 ในเวลาราชการ

กรณีกู้เพื่อรีไฟแนนซ์บ้าน 1 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาร้อยละ 2.6 (ดอกเบี้ย 26,000 บาทต่อปี) โดยท่านจะจ่ายดอกเบี้ยรวมร้อยละ 2.85 (ดอกเบี้ย 28,500 บาทต่อปี) นั่นคือ ท่านจะได้ร่วมสนับสนุนเงินเข้ากองทุน 0.25% (2,500 บาทต่อปี )

วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยในการกำหนดแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาทางด้านการเงิน ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่อไป
สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกปกปิดเป็นความลับและไม่ถูกนำไปเปิดเผยให้หน่วยงานภายนอกรับทราบ

แบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ส่วน

  ข้อมูลส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
  ข้อมูลส่วนที่ 2 ข้อมูลแสดงรายรับ-รายจ่าย
  ข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อมูลภาระหนี้สินทั่วไป
  ข้อมูลส่วนที่ 4 ข้อมูลหนี้สินที่อยู่อาศัย
  ข้อมูลส่วนที่ 5 ความสนใจโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยและการรีไฟแนนซ์ (refinance)
  

ขั้นตอนการลงทะเบียน
 1. กดปุ่ม [ลงทะเบียน] ในหน้าแรก
 2. ค้นหาเลขรหัสหน่วยงาน 5 หลัก โดยกดปุ่ม [ค้นหาเลขรหัสหน่วยงาน 5 หลัก]
 3. ในหน้าค้นหารหัสหน่วยงาน โดยเลือกหน่วยงานต้นสังกัดระดับกรม หน่วยปฏิบัติงาน และจังหวัด ตามลำดับ แล้วกดปุ่ม [ค้นหาข้อมูล]
 4. ตรวจสอบเลขรหัส 5 หลัก ของหน่วยงานที่ท่านปฏิบัติงานอยู่
 5. ในหน้า "ลงทะเบียนเพื่อทำแบบประเมินฯ" ให้กำหนด Username เพื่อ "เข้าสู่ระบบ" ประกอบด้วย "เลขบัตรประชาชน 13 หลัก" ตามด้วย "@" และตามด้วย "เลขรหัสหน่วยงาน 5 หลัก" เช่น 123456789012@12345
 6. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ ในช่อง "หมายเลขโทรศัพท์"
 7. กำหนดรหัสผ่าน ด้วยตัวอักษร หรือตัวเลข จำนวน 6 หลัก และยืนยันรหัสผ่าน ในช่อง "ยืนยัน" ด้วยรหัสเดิม
 8. กดปุ่ม [ลงทะเบียน] แล้ว กดปุ่ม [เข้าสู่ระบบ]
 9. หลัง "เข้าสู่ระบบ" แล้ว ให้กดปุ่ม [เริ่มต้น] เพื่อทำแบบประเมิน
หมายเหตุ หากเข้าสู่ระบบแล้ว ต้องการกลับไปแก้ไขข้อมูลให้กด 2 ครั้ง ที่บริเวณเลข 13 หลัก (แถบสีเขียว) ตรงมุมบนขวาของหน้าจอ
การรีไฟแนนซ์ (Refinance) คือ การทำสัญญาสินเชื่อใหม่กับเจ้าหนี้รายเดิม หรือเปลี่ยนเจ้าหนี้ เพื่อนำเงินกู้ที่ได้มาชำระหนี้สัญญาเดิม เหตุผลที่คนส่วนใหญ่มักรีไฟแนนซ์คือ สัญญาใหม่คิดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า หรือมีเงื่อนไขด้านอื่น ๆ ที่จูงใจกว่าที่เดิม เช่น ให้เวลาผ่อนชำระยาวนานกว่า

ที่มา ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย